תקנון

רכישת כרטיסים דרך האתר:

רכישת כרטיסים מתבצעת באמצעות כרטיסי האשראי בלבד.
רכישת הכרטיסים באמצעות האתר מאובטחת.

קבלת כרטיסים שהוזמנו:

כרטיסים שיוזמנו לאירועים באמצעות האתר יתקבלו אצל המזמין באמצעות דואר אלקטרוני.
את האסמכתא שתתקבל יש להציג לנציגי נווה שכטר בראשיתו של האירוע המבוקש בצירוף תעודה מזהה של בעל הכרטיס.
שינוי ו/או החלפה בקשר עם כרטיס שהוזמן דרך האתר ניתן לבצע באמצעות פנייה נווה שכטר, ובכפוף לתקנון זה. ויודגש: לא ניתן לבצע שינוי כאמור דרך אתר האינטרנט.
לא ניתן להחליף כרטיס שהוזמן לאירוע מסוים ו/או למועד מסוים. החלפת כרטיס מהווה ביטול עסקה, כמשמעותה בסעיף "ביטול עסקה" להלן.

הצגת כרטיסם שהוזמנו:

כל רוכש/ת כרטיסים מחויב להציג את אישור הרכישה במעמד האירוע.

ביטול עסקה:

ביטול עסקה יכול להתבצע בכתב בלבד באמצעות דוא"ל. את הפנייה יש לשלוח בכתובת: office@neve.org.il.
ביטול העסקה יתקבל רק לאחר שנציג שירות אישר את קבלת הבקשה וביצועה.
ביטול כרטיסים אפשרי עד 3 ימי עסקים לפני המופע, בניכוי דמי ביטול על סך 5% ממחיר הכרטיסים.
כרטיסים שיבוטלו פחות מ-3 ימי עסקים לפני המופע יחויבו בדמי ביטול מלאים בגובה מחיר העסקה.
עצם בקשת הביטול מטעם המזמין מהווה אישורו והסכמתו של המזמין לחיובו בדמי הביטול.
אין אפשרות להחליף אמצעי תשלום לאחר ביצוע ההזמנה, ובנוסף אין אפשרות להחליף את סוג התשלום (למשל, מחיוב אחד לחיוב בקרדיט, מתשלום במזומן לתשלום באשראי וכיוצא באלה).
אם וככל שיבוטל אירוע על ידי נווה שכטר, יהא המזמין זכאי להחזר בגובה התשלום ששולם על ידו בפועל בקשר עם האירוע, וזאת תוך 7 ימי עסקים מהמועד שבו נודע לנווה שכטר על הכוונה לבטל את האירוע, וכנגד הצגת הכרטיס כשהוא שלם, וזאת כפיצוי מלא וסופי בקשר לביטול האירוע.
אם וככל שאירוע שהוזמן יידחה, יעמוד הכרטיס שנרכש למועד המקורי בתוקף למועד החדש, או לחלופין, יהא המזמין זכאי לקבלת החזר כספי.